آغاز ثبت نام کارگاه آشنایی با راه های جلوگیری از سرقت ادبی
1398-10-22
آغاز ثبت نام کارگاه آشنایی با راه های جلوگیری از سرقت ادبی

سلسله کارگاه های اخلاق در پژوهش با همکاری کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی